De spelregels.

Algemene voorwaarden.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 19 oktober 2022

Algemene voorwaarden SLUX

SLUX is een handelsnaam van eenmanszaak e-Autonet welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87471884 en is gevestigd aan Rijnstraat 126-3L (1079HP) te Amsterdam.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door SLUX. 

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Diensten: de Diensten die SLUX aanbiedt, zijn het ontwikkelen van websites met behulp van WEBCAP, het onderhouden van websites, hosting, domeinnaamregistratie, het maken van designs, het schrijven van teksten, diverse marketingdiensten (waaronder SEO, social media beheer, advisering) en het geven van trainingen.

6. Dienstverlener:  SLUX die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: SLUX. 

7. Opdrachtgever: de Consument die of het Bedrijf dat  SLUX heeft aangesteld, projecten aan SLUX heeft verleend voor Diensten die door SLUX worden uitgevoerd, of waaraan SLUX een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en SLUX, alsmede voorstellen van SLUX voor Diensten die door SLUX aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door SLUX waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

9.Social media: Het Facebook, Instagram, LinkedIn, of Pinterest account van Opdrachtgever waarvoor hij gebruik maakt van de dienstverlening van SLUX.

10. Content: element, afbeelding, video of tekst dat op een website of Social media kanaal kan worden gedeeld.

12. Post: de content die SLUX plaatst op Social media, zoals een bericht, foto, story of video.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van SLUX, elke Overeenkomst tussen SLUX en Opdrachtgever en op elke Dienst die door SLUX wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SLUX aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met SLUX is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden. 

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 

9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij SLUX uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat SLUX vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden. 

10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door SLUX gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. SLUX is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft SLUX het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor SLUX gegronde reden te weigeren. 

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen SLUX niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van SLUX zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht SLUX niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van SLUX heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan SLUX te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. SLUX is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Elke Overeenkomst die met SLUX wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan SLUX wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met SLUX is verbonden.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij SLUX met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en SLUX een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. 

2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of SLUX de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode. 

3. Zowel Opdrachtgever als SLUX kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien SLUX ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. 

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van SLUX op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van SLUX is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als SLUX kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is SLUX nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling. 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst 

1. SLUX zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. Bij de uitvoering van de Diensten is SLUX niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor SLUX, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. 

3. SLUX is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

4. Indien SLUX op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever. 

5. Indien sprake is van wijzigingen, kan SLUX de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is SLUX gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen. 

6. De broncode alsmede de technische documentatie van de website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.

7. Zowel Opdrachtgever als SLUX kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of SLUX de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

8. SLUX is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur. 

9. Indien SLUX op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal SLUX conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen. 

10. SLUX is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar  ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11. SLUX heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Design. Opdrachtgever vrijwaart SLUX uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.

12. SLUX zal de bronbestanden van de designs bewaren zolang SLUX Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat SLUX Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. SLUX is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Design geeft, is SLUX gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door SLUX verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat SLUX niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. SLUX is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is SLUX verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door SLUX voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. SLUX kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is SLUX gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan SLUX.

4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de website van SLUX te beschermen, en de op de website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. 

5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

Artikel 8 – Adviezen

1. SLUX kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal SLUX de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door SLUX verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van SLUX verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien SLUX wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door SLUX gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van SLUX kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal SLUX schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Training

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan SLUX training verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.

2. De training vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van SLUX. Indien de training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. SLUX is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training.

3. De inhoud van de door SLUX aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal SLUX de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

4. Opdrachtgever zal SLUX schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

5. SLUX is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van SLUX om de training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is SLUX gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

Artikel 10 – Ontwikkelen van designs en huisstijlen

1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. SLUX kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases: 

  1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. SLUX stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze. 
  2. Fase II: visualisatie. Na goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden die zal kunnen passen bij de huisstijl van de Opdrachtgever of het begin zal zijn van de huisstijl van de opdrachtgever welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. SLUX zal een x aantal schetsen opleveren waar een of meerdere ontwerpen uitgekozen kunnen worden. De uitgekozen schets(en) zullen uitgewerkt worden. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 2 tot 4 schetsen waar er een uit gekozen kan worden. 
  3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 3 feedbackrondes, conform bij het aangaan van de overeenkomst door SLUX bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
  4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal SLUX nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.

3. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een beperkte niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van SLUX en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van SLUX wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 11 – Schrijven van teksten

1. Opdrachtgever zal SLUX voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle wensen en eisen kenbaar maken met betrekking tot de Dienst.

2. Het schrijven van teksten is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de schrijfstijl en aanpak van SLUX. SLUX is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen en eisen van Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever heeft recht op een concepttekst en een eenmalige feedbackronde. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.

4. Het auteursrecht op de werken berust uitsluitend bij SLUX, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door SLUX bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op het werk of een inbreuk op de auteursrechten van SLUX is artikel 32 van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

5.  Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de teksten, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van SLUX waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. 

Artikel 12 – Fotografie

1. De uitvoering van de fotografie werkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen. 

2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van SLUX. SLUX is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.

3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst SLUX genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. SLUX zal Opdrachtgever hiervan tijdig  op de hoogte stellen. 

4. SLUX kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van  SLUX een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

5. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij SLUX, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door SLUX bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van SLUX is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

6. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van SLUX waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.  

7. Opdrachtgever kan slechts de door SLUX goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘ruwe’, onbewerkte foto’s.

Artikel 13 – Ontwikkeling website

1. SLUX kan  een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal SLUX de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

4. SLUX is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 

5.  De rechten voor het gebruik van de Website zullen worden overgedragen aan Opdrachtgever vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn niet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. 

6.De door SLUX ontwikkelde website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. 

7. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan SLUX. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van SLUX, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan SLUX zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door SLUX.

8. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst. 

9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van SLUX verplicht om door SLUX verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien SLUX wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door SLUX gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

10. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

Artikel 14 – (Op)Levering 

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door SLUX of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft SLUX recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan SLUX aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door SLUX bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is SLUX gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 

4. SLUX spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan SLUX. 

5. SLUX spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren. 

6. SLUX heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde designs en/of websites te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van het ontwikkelde bij Opdrachtgever. SLUX zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

8. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is SLUX gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (haar) goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.

9. Indien overeengekomen in geval van fotografie dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd. 

Artikel 15 – Risico overgang 

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is SLUX gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 16 – Garanties 

1. SLUX voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat SLUX in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. 

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door SLUX gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 

3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is SLUX gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden. 

4. SLUX staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. SLUX spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op website wat door SLUX zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. SLUX is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door SLUX ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden. 

5. Opdrachtgever accepteert de website ‘As is’. 

6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan SLUX te melden op een wijze dat SLUX in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van SLUX een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever. 

7. Enige door SLUX opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van SLUX.

8. De inhoud van het opgeleverde advies van SLUX is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van SLUX opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van SLUX. SLUX is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. SLUX is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan SLUX naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door SLUX verstrekte inlichtingen. 

10. SLUX is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. 

11. Aansprakelijkheid van SLUX voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. SLUX is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van SLUX die zonder uitdrukkelijke toestemming van SLUX heeft plaatsgevonden.

12. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is SLUX niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode. 

13. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. 

Artikel 17 – Gebruik en onderhoud website

1. SLUX draagt de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelde Website over nadat Opdrachtgever aan haar volledige betalingsverplichting heeft voldoen. Het recht tot gebruik van de Website is exclusief, overdraagbaar, verpandbaar en -sublicentieerbaar.

2. Indien overgekomen, zal SLUX onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan SLUX onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan SLUX, waarna SLUX Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is SLUX gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan SLUX. 

5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van SLUX, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.

6. Ten behoeve van het onderhoud is SLUX bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is SLUX gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. SLUX zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud. 

8. SLUX is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door SLUX aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor SLUX niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

Artikel 18 – Hostingdiensten 

1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien SLUX het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door SLUX beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount. 

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden. 

3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is SLUX gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 

4. SLUX komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever. 

5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft SLUX het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe e-mailservice wordt aangeschaft die SLUX kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg. 

6. Opdrachtgever vrijwaart SLUX voor alle schade als gevolg van bovenstaande. SLUX is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden. 

7. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 

8. SLUX kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is SLUX bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. 

9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is SLUX gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van SLUX. 

10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 19 – Connectiviteit 

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts. 

4. SLUX kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is SLUX bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 

Artikel 20 – Domeinnaamregistratie

1. SLUX biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinnaamregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.

2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. SLUX heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan SLUX niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van SLUX. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.

3. Opdrachtgever is SLUX een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen. 

4. Opdrachtgever vrijwaart SLUX voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij SLUX als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. SLUX zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

Artikel 21 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van SLUX of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is SLUX gerechtigd om dat deel van dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. SLUX zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van SLUX. In geen geval is SLUX aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens. 

Artikel 22 – (Online) marketing 

1. SLUX garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. SLUX past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan SLUX hierover toezeggingen doen doch zal SLUX zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid. 

2. Indien SLUX ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. 

3. SLUX kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. SLUX hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door SLUX is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door SLUX gehanteerde aanpak en de door SLUX opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met SLUX te maken.

4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door SLUX uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. 

5. Ingeval van andere Marketingdiensten zoals direct mailing, is SLUX nimmer verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van benodigde informatie voor de direct mailing door Opdrachtgever, ten gevolge waarvan SLUX niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

6. Guerrilla marketing wordt uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van Opdrachtgever en met uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever. Ingeval van guerrilla marketing kan de marketing door derden mogelijk als schokkend ervaren worden. Met deze (creatieve) vorm van marketing wordt op basis van een klein budget een opvallende campagne bedacht en uitgevoerd, waarmee Opdrachtgever zich op een bepaalde manier kenbaar maakt aan het publiek. Dit kan zowel positief als mogelijk negatief opgevat worden door het publiek wegens de onconventionele aanpak. SLUX is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele imagoschade van Opdrachtgever indien een dergelijke aanpak niet goed wordt opgevat door het publiek.

Artikel 23 – Social media beheer

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan SLUX de Social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat SLUX dergelijk Social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van SLUX, tenzij anders overeengekomen.

2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. SLUX plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. SLUX zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens SLUX, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover SLUX het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever. 

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van SLUX. SLUX zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding. 

4. Het uitvoeren van Social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. SLUX staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt SLUX zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke Social media partijen. 

5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van SLUX haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s en meer.

6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van SLUX, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Social media account(s). Indien voor het gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Posts minimaal 1 week voor het plaatsen van deze Posts aan te leveren.

8. Het uitvoeren van Social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse Social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

9. Voor de uitvoering van Social media beheer is SLUX te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende Social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.

10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met SLUX te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door SLUX zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van SLUX.

Artikel 24 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. SLUX is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten. 

2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of SLUX de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 25 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven.

2. SLUX voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. 

3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar heeft Opdrachtgever de keuze deze vergoeding ineens te voldoen voorafgaand aan de overeengekomen abonnementsduur, of in maandelijkse termijnen.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door SLUX haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. SLUX is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient de factuur ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van SLUX. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 26 – Incassobeleid 

1. Alle door SLUX gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal SLUX zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien SLUX meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 27 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. SLUX gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal SLUX de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van SLUX verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever SLUX tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

3. Indien SLUX op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 

5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. SLUX is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. SLUX zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen. 

Artikel 28 – Opschorting 

1. SLUX heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn. 

2. SLUX is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. SLUX is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

Artikel 29 – Overmacht 

1. SLUX is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van SLUX wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van SLUX, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan SLUX zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van SLUX buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar. 

4. Indien SLUX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 30 – Beperking van aansprakelijkheid 

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van SLUX, is SLUX uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever SLUX binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en SLUX deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat SLUX in staat is om adequaat te reageren. 

2. Indien het verrichten van Diensten door SLUX leidt tot aansprakelijkheid van SLUX, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de (SaaS-)dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid wordt voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

3. SLUX is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door SLUX geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragingsschade en renteschade. 

4. SLUX is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 

5. SLUX is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website van Opdrachtgever of diens Social media account en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het Social media account. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

6. Aansprakelijkheid van SLUX voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. SLUX is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website van SLUX die zonder uitdrukkelijke toestemming van SLUX heeft plaatsgevonden. 

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is SLUX aansprakelijk. 

8. SLUX staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens SLUX verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Overeenkomst. 

10. Opdrachtgever vrijwaart SLUX voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door SLUX geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van SLUX.

11. Enige door SLUX opgeleverde werken en/of adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van SLUX.

12. De inhoud van het opgeleverde advies van SLUX is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van SLUX  opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van  SLUX. SLUX is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

13. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is SLUX nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in SLUX haar eigen advies.

14. SLUX is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen aan het Social media account van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf of door derden.

15. SLUX is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Social media kanalen.

16. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media account of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

17. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan Social media accounts doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door SLUX zijn goedgekeurd of waarmee SLUX niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van SLUX. 

18. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van SLUX vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SLUX. Elke vordering tot schadevergoeding jegens SLUX dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van SLUX eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen. 

Artikel 31 – Geheimhouding 

1. SLUX en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe. 

2. Opdrachtgever is verplicht om alle website en andere materialen die door SLUX worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij SLUX daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 

3. Indien SLUX op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en SLUX zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is SLUX niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

4. De geheimhoudingsverplichting leggen SLUX en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

Artikel 32 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van SLUX, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie, teksten, foto’s en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SLUX, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan SLUX.  Alle zojuist genoemde rechten zullen overgaan op Opdrachtgever indien Opdrachtgever heeft voldaan aan de volledige betalingsverplichting. Hetgeen opgenomen in dit artikel is van toepassing zolang Opdrachtgever nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan en de intellectuele eigendomsrechten nog niet zijn overgedragen. 

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van SLUX rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SLUX en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door SLUX opgeleverde zaken, dient SLUX expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van SLUX rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen. 

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van SLUX.

6. Opdrachtgever vrijwaart SLUX voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal SLUX onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken. 

7. SLUX behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen. 

8. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van SLUX, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 33 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan SLUX verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 

2. Opdrachtgever vrijwaart SLUX van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 

3. Opdrachtgever vrijwaart SLUX voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door SLUX opgestelde adviezen en rapportages. 

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, website of informatiedragers aan SLUX verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 34 – Klachten 

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van SLUX of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@slux.nl met als onderwerp “Klacht”. 

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil SLUX de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. SLUX zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 35 – Toepasselijk recht 

1. Op de rechtsverhouding tussen SLUX en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. SLUX kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen SLUX en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Amsterdam), tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 19 oktober 2022

Contact.